Problemes imatges en miniatura des de windows (thumbnail)

Si t’has trobat que des del Windows tot plegat no es veuen les imatges en miniatura (thumbnail), a lo millor cal netejar la cache de imatges.

A continuació tenim un script que neteja la cache, per utilitzar-ho cal crear un arxiu nou amb el “bloc de notes”, copieu el contingut de continuació i guardeu l’arxiu com a “cache.bat”. Un cop fet feu doble clic a l’arxiu “cache.bat” i espereu uns instants…

@echo off
:: Created by: Shawn Brink
:: http://www.sevenforums.com
:: Tutorial: http://www.sevenforums.com/tutorials/10797-thumbnail-cache-clear-reset.html
taskkill /f /im explorer.exe
DEL /F /S /Q /A %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_*.db
timeout 2
start explorer.exe
pause

Que t'ha semblat?
[Total: 0 Mitjana: 0]